תקנון האתר

תקנון והסכם שירות

1. מהות השירות

מערכת SMS4FREE מופעלת ע"י חברת עופריקס תקשורת בע"מ (להלן: "SMS4FREE"). המערכת מספקת פתרון מתקדם להפצת הודעות SMS. עיקרי תכונות המערכת:

 • הפצת מסרים מתוך מגוון ממשקי משתמש

 • שרשור הודעות ארוכות (עד 500 תווים) ברשתות תומכות

 • שליחת קבצים מסוגים שונים – רק מהסוגים הנתמכים על פי המפורט במערכת בדף שליחת ההודעות.

 • קבלת הודעות למספר וירטואלי

 • שליחת הודעות פרסונאליות

 • ניהול רשימות תפוצה חכמות

2. תקופת ההתקשרות והפסקת שירות

 • בעצם הרשמתו של לקוח לאתר והשימוש בשירותיו, מסכים הלקוח לכל תנאי הסכם זה והנספח לו.

 • SMS4FREE רשאית להביא לסיומו של ההסכם בכל עת, בהודעה מראש של 2 ימים, שתימסר לצד השני בכתב. ההסכם יהיה בתוקף כל עוד לא התקבלה הודעה על הפסקתו.

 • SMS4FREE רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לנתק ו/או להפסיק את השירות ללקוח בכל עת, אם תידרש לכך על ידי המפעיל הסלולרי ו/או על פי צו שיפוטי ו/או על פי רשות מוסמכת ו/או הוראות כל דין ו/או אם יפר הלקוח התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או הנספחים להסכם. SMS4FREE לא תישא באחריות כלשהי בגין ניתוק או הפסקת שירות בהתאם לסעיף זה, ותהא פטורה מלהשיב ללקוח כל כספים ששילם בעד שירותים או מוצרים באתר. ניתוק או הפסקה כאמור לא יפטרו את הלקוח מכל התחייבות לפי הסכם זה. לקוח אשר יעבור על תקנון אתר זה, על חוקי מדינת ישראל, על סעיפי הנחיות משרד התקשורת – ינותק מיידית מהמערכת ופרטיו יועברו לרשויות החוק, כל תביעה/קנס או הוצאה כספית שתושת על חברת עופריקס – תושת הלקוח לרבות הוצאות, עלויות תפעול וריביות.

 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה ולקבל את מלוא כספו חזרה כל עוד לא עשה כל שימוש בשירות שרכש, קרי לא קיבל או שלח הודעות.

3. הגבלת אחריות והגבלות במתן השירות

 • מובהר ללקוח כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת SMS4FREE ובין היתר במפעיל הסלולרי, באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולרי, איכות ציוד קצה, שירותים של אחרים אליהם ו/או מהם מתבצע השירות ו/או המספקים את שירותיהם על גבי הרשת, תקלות ברשת החשמל, תקלות בציוד הממוחשב ועוד.

 • המפעיל הסלולרי ו/או SMS4FREE ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או למנוי ו/או לצד שלישי שקיבל הודעת SMS מהלקוח או שלח הודעת SMS ללקוח באמצעות האתר, תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה מאספקת השירות או אי אספקת השירות, הגבלתו, השעייתו או ניתוקו, או איכותו ו/או בקשר למשלוח הודעות הSMS, מועדן, תכניהן ותוצאותיהן ו/או הפסקת השירות בהתאם להוראות הסכם זה. אחריותה של SMS4FREE על פי הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי SMS4FREE ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות SMS4FREE יהיה מוגבל לסך הממוצע החודשי ששילם הלקוח ל SMS4FREE עבור השירותים שקיבל בהסכם.

 • מובהר ומוסכם בזאת כי במקרה שהודעת SMS לא תגיע ליעדה, לרבות בשל האמור בסעיף זה, הלקוח לא יקבל הודעה על כך, וכי אי הגעת הודעת SMS ליעדה ו/או שיבוש שיחול בתוכן ההודעה, מכל סיבה, לא יפטרו את הלקוח מתשלום בעד ההודעה

4. התחייבויות הלקוח

 • הלקוח מתחייב לפעול בהתאם לכללי התוכן המפורטים בנספח א

 • הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם ל SMS4FREE ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו. מובהר ללקוח שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה

 • הלקוח מתחייב שלא לבצע עבירות התחזות, לא לשלוח הודעות בשם אדם או גוף אחר, לא לשנות את שם השולח או מספר השולח למספר או שם שהם לא שייכים אליו או לא קיבל מהם את אישורם. במידה והלקוח יבצע עבירת התחזות או ישלח הודעות בניגוד להוראות תקנון זה, שמורה ל- SMS4FREE הזכות הבלעדית לחסום את חשבונו במערכת לאלתר, ובמקרה זה לא יהיה זכאי לכל החזר או פיצוי. עבירת התחזות הינה עבירה פלילית שכל פרטי העבירה יועברו לידיעת משטרת ישראל עם כל הפרטים של הלקוח אשר ביצע עבירה זו. הלקוח מתחייב לשפות את SMS4FREE ו/או לפצותה, תוך 5 ימים מדרישתה, בגין כל הוצאה שתאלץ SMS4FREE להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות תקנון זה, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש מ SMS4FREE על ידי המפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור ללקוח ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם הלקוח, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיום תקופת ההסכם, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום תקופת ההסכם, ובלבד שעניינו נוגע ללקוח ו/או לפעילות הלקוח בתקופת ההסכם.

5. התחשבנות

 • ההתחשבנות הכספית לגבי עלות ההודעות הינה לפי 134 תווים להודעה, ומעבר לכך כל 67 תווים נוספים מחוייבים כמקטע נוסף. לדוגמא: הודעה של 150 תווים תתומחר כ-2 הודעות וללקוח ירד קרדיט של 2 הודעות מתוך כמות ההודעות שרכש. ראו הסבר מפורט יותר במסך השליחה.

 • אנו תומכים בהודעות ארוכות - פלאפון, סלקום, בזק ואורנג' בשרשור ומירס בפיצול. כמות התווים המעודכנת לחיוב עבור הודעה בודדת ראשונה היא 134 תווים.

6. מחירון

 • כל לקוח שנרשם לפי כל הכללים, אשר הזין מספר טלפון סלולרי תקין, ואימייל תקין ושניהם בבעלותו, יוכל לשלוח 10 הודעות SMS בחינם, ולאחר מכן יוכל לרכוש באמצעות כרטיס אשראי חבילת סמסים לפי המחירון המפורסם באתר בתשלום מראש. לקוח לא יוכל להירשם פעמיים על מנת לקבל יותר מ-10 הודעות, והנהלת האתר תוכל להשעות משתמש זה בגלל שימוש לא ראוי.

7. הוראות כלליות

 • הלקוח מודע ומסכים כי הוא עשוי לקבל פרסומות למייל ולסלולרי אותם מסר בעת הרישום לשירות, ולא יהיו לו טענות או דרישות בגין קבלת פרסומות אלו.

 • הסכם זה, כפי שישתנה מזמן לזמן, הוא לבדו קובע את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירות ללקוח, ואין בלתו; הוא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפי כריתתו. כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב. כל דחיה, ארכה, הקלה ו/או שיהוי בשימוש בזכויות המוקנות ל SMS4FREE על פי ההסכם ו/או הדין, לא יחשבו כויתור מצידה על זכויותיה, אלא אם ניתנה על כך הודעה מפורשת ובכתב.

 • רישומים של SMS4FREE ו/או של המפעיל הסלולרי בכתב, במכונה, במחשב או בכל מכשיר אחר (לרבות תיעוד שיחות טלפון בין SMS4FREE ללקוח) ישמשו ראיה לכאורה לכל האמור בהם.

 • השירות שניתן ללקוח לפי הסכם זה הוא אישי. ואינו ניתן להעברה לאחר, כולו או מקצתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 • SMS4FREE מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה של מקבלי הודעות ה - SMS ו/או בתוכן הודעות ה SMS שלא למטרת השירות נשוא ההסכם.

 • בשליחת הודעות ארוכות יותר ממקטע של הודעה אחת לפי הגדרתה אצל המפעילות הסלולריות, תחוייב ההודעה במכפלת המקטעים שהועברו בפועל כפי שיוצגו בדוחות השליחה של מערכת SMS4FREE, ובהתאם להגדרות המקטעים בדף שליחת ההודעות.

 • בעת שכירת מספר וירטואלי, SMS4FREE לא מחוייבת להקצות ללקוח מספר וירטואלי מסויים, ואינה מתחייבת כי המספר הוירטואלי שאותו שכר הלקוח יהיה חדש לחלוטין ו/או שטרם בוצעה עימו בהרשמה באתרים כלשהם ו/או שלא מתקבלות הודעות שיווקיות למספר הזה ע"י גורמים שלישיים שאינם קשורים ל-SMS4FREE. בכל מקרה, ל- SMS4FREE שמור בכל עת שיקול הדעת הבלעדי אם להחליף ללקוח מספר וירטואלי שרכש. SMS4FREE תהא פטורה מכל תשלום או פיצוי ללקוח בגין האמור בסעיף זה.

 • SMS4FREE מספקת שירות לקוחות באימייל info@sms4free.co.il

 • סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בהוראות הסכם זה ו/או ביצוע חיוביהם של הצדדים על פי נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו בלבד.

נספח א': כללי התוכן

 • הלקוח מתחייב שלא להעביר במסגרת השירות הודעות למנוי הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן, ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ואו להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות מערכת SMS4FREE :

  • כל חומר הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קניניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב /ו, או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים.

  • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית . כל חומר בעל אופי פורנוגרפי, ארוטי, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור.

  • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או את פרטיהם האישיים ו/או מענם ו/או דרכי ההתקשרות עימם.

  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות- עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

  • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל המשתמשים. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאלים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

  • כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של SMS4FREE ו/או כל חומר הקשור לשירותי המפעילים הסלולריים.

  • כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

  • כל תוכן שיש בו שידור של "דואר זבל" "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת המנוי.

  • כל קישור (LINK) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל

  • כל תוכן מתחזה או זדוני שנועד להונות או לרמות או להוציא במרמה או שלא כדין כספים מצדדים שלישיים.

 • הלקוח מתחייב להזין בכל הודעה שישלח למנוי, בשדה "השולח" (כמספר חזרה) אך ורק ספרות שהינן מספר אמיתי, לרבות מספרים מקוצרים המשמשים לפעילות SMS אשר רשומים על שם הלקוח, או על שם בעלים אחר של המספר, אשר נתן הסכמה מפורשת ובכתב לקבלת הודעות ו/או מסרים חוזרים.

 • מהותן, סגנונן ותוכנן של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש בשירותי SMS4FREE יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח.

 • הלקוח יודע ומסכים כי SMS4FREE ו/או המפעיל הסלולרי רשאים לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות ה – SMS אותן יעביר הלקוח ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות SMS ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המנויים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של SMS4FREE ו/או של המפעיל הסלולרי. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על SMS4FREE ו/או על המפעיל הסלולרי כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן, כי הן משמשות כרשת תקשורת להעברת ההודעות למנוי וכי האחריות הבלעדית בהקשר זה מוטלת על הלקוח.

יש לכם שאלה או בעיה בנושא?

מוזמנים ליצור איתנו קשר כאן
או לחייג אלינו 072-256-9090

לפרטים נוספים נא צרו איתנו קשר

מידע השירותים שלנו

מספר וירטואלי

SMS לחו"ל

רגולציה 2020 זיהוי שולח

SMS חינם

SMS לעסקים

שליחת SMS באמצעות API

צירוף קובץ
ל- SMS

SMS חסוי

מספר וירטואלי לטלפון כשר

הודעות מותאמות אישית